Ekoskolu Rīcības dienas

Kā rīkoties, lai ierobežotu klimata pārmaiņas? Ko darīt, lai līdz 2030. gadam pasaulē mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta?  

  Par šiem un vēl citiem jautājumiem Rīcības dienu ietvaros no 15.līdz 28. novembrim visā Latvijā aizdomājās ap 36000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 120 izglītības iestādēm, tostarp arī mēs – Tukuma 3. pamatskola.   

  Jau novembra sākumā katrai klasei tika dota iespēja izvēlēties savu tēmu, lai izveidotu rīcības plānu un kopīgi meklētu risinājumus labākai nākotnei uz mūsu planētas Zeme.

Kā mums izdevās? Skaties zemāk!

Tukuma 3. pamatskolas 1.klase rīcíbas dienu aktivitàtèm izvèlèjàs tèmu -Dzîvîba uz zemes.Téma tika izpètîta dabas zinîbu,latviešu valodas un sporta stundàs.Àrpus stundàm skolèni skolas teritorijà ne tikai novietoja vecàko skolènu izgatavotos un îpaši apgleznotos putnu bûrîšus,bet arî apńémàs rûpèties par barîbu putnu bûrîšos!Šàdi skolèni cer uzzinàt daudz ko jaunu !🦅🦉#Labie darbi Latvijai #Īstais brīdis sàkt!
Tukuma 3.pamatskolas 2.klases skolèni 13.-17. novembrim,rîcîbas dienu *Īstais brīdis sàkt! ietvaros ,màcību stundàs pètîja tèmu Üdens💦Skolèni màcîjàs ne tikai godàt šo dabas resursu,bet arî taupît un pareizi lietot.Skolèni izteica savuz priekšlikumus un pat piedalîjàs stafetes izmantojot ûsens pudeles💧
Tukuma 3.pamatskolas 8. klase stundàs un àrpus tàm 13.-17. novembrim pètîja vides piesàrńojuma faktus,noskatījàs dażàdus video un izvèrtèja savas iespèjas uzlabot situàciju!# Labie darbi Latvijai# Tà radàs video🙂#istais bridis sàkt!!
 9. b. klase izvēlējās  tēmu, kura viņus uzrunāja-īpaši mājsēdes laikā- FAKTORI, KAS IETEKMĒ VIENLĪDZĪGU IZGLĪTĪBAS IEGUVI.
Jaunieši veica pētījumu ne tikai savas skolas ietvaros ,bet vairāku skolu ietvaros.
#Īstais brīdis sākt#

4.klase
 -Veidoja veselīga uztura piramīdu un savu dienas režīmu. Iespēju robežās produkti tika izvēlēti vietējie un sezonālie.
-skolēni izveidoja savu dienas režīmu pietuvinātu vēlamajam.
-Gāja āra pastaigās svaigā gaisā , nodarbojās ar sporta aktivitātēm.
-VESELĀ MIESĀ VESELS GARS!