Par attālinātu mācību procesa norisi Tukuma 3.pamatskolā un pirmsskolas grupās

  1. Mācību process notiek attālināti sākot ar 2020.gada 23.martu (1. – 9.klašu posmā, pirmsskolas grupām “Ezīši” un “Cālīši”).
  2. Mācību stundas un nodarbības pirmsskolā notiks pēc noteiktā stundu un nodarbību saraksta, kas pieejams e-klase.lv (sadaļā dienasgrāmata).
  3. Vispārējā komunikācija un saziņa ar skolēniem, vecākiem un pedagogiem tiek nodrošināta izmantojot: e.klase.lv, sms, whatsapp, telefoniski. Skolēnu un vecāku pienākums ir ikdienas sekot līdzi informācijai e-klase.lv.
  4. Ja skolēns ir slims un nevar piedalīties mācību stundās, tāpat kā līdz šim par to vecāki paziņo klases audzinātājam līdz kārtējās dienas plkst. 9.00.

            Mācību procesa norise:

  1. Apraksti ar mācību stundās un nodarbībās veicamajām aktivitātēm katrai dienai tiks ievietoti skolēna e-klase.lv dienasgrāmatā mācību temata sadaļā līdz kārtējās dienas plkst.09:00.
  2. Katru dienu e–klase.lv sadaļā mājasdarbi, vienlaicīgi ar mācību stundā plānoto darbību aprakstu, būs norādīts mājasdarba uzdevums un iesniegšanas termiņš.
  3. Saziņa un konsultācijas ar priekšmeta skolotājiem un pirmsskolas pedagogiem:
  • e-klase.lv vēstules
  • whatsapp (ja skolotājs ir norādījis kontaktinformāciju).

4. Mācību satura apguvei papildus skolēna lietošanā nodotajām mācību grāmatām un darba burtnīcām plānots izmantot šādus interneta resursus: uzdevumi.lv, soma.lv, YouTube.com, u.c.
5. Katrā stundā tiek plānots kāds mācību uzdevums (sadaļā mājasdarbi), pēc kura izpildes un iesniegšanas skolotājs pārliecinās, ka skolēns ir piedalījies stundā un līdzdarbojies. Ja skolotājs no skolēna nesaņem uzdoto mājasdarbu norādītajā termiņā, tad stundā parādās kavējums “n”.
6. Interešu izglītības nodarbību (pulciņu) organizācija un norise notiek attālināti saskaņā ar iepriekš minēto kārtību par mācību stundu organizāciju.
7. Mainoties Latvijas valdības lēmumiem attiecībā uz epidemoloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanā, var tikt izdoti jauni rīkojumi, kas atceļ, maina vai pagarina šī rīkojuma darbību.