Attālinātā mācību procesa organizācijas kārtība Tukuma 3.pamatskolā

(skolotāju – skolēnu – vecāku loma un atbildība)

Skolotāja loma un atbildība 👩‍🏫 Skolēna loma un atbildība👫 Vecāku loma un atbildība👨‍👩‍👧‍👦
Plāno attālinātās mācīšanās darbu katrai mācību stundai (tēma, sasniedzamais rezultāts – SR, apraksts ar stundā veicamajiem darbiem, atgriezeniskā saite – AS). Patstāvīgi plāno savu mācīšanos un veido savu dienas kārtību katrai dienai. Palīdz skolēnam plānot viņa dienas kārtību, sekojot līdzi, vai ievērota proporcija starp mācībām, atpūtu un fiziskajām aktivitātēm.
Ieraksta e-klasē aprakstus ar stundā veicamajiem darbiem līdz kārtējas stundas sākumam. Organizē mācību stundu norisi pēc e-klases stundu saraksta. Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēniem atgriezenisko saiti par katrā stundā apgūto. Atbilstoši e-klasē saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus. Pārliecinās, vai skolēns ir iepazinies un sapratis nākamajā dienā veicamos uzdevumus vai ir to veikšanai nepieciešamie resursi.
Ir pieejams konsultācijām e-klasē, telefoniski/whatsapp (ja skolotājs ir norādījis kontaktinformāciju). Darbus skolotājiem iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt ( piemēram, veselības stāvokļa dēļ, tehnisko problēmu dēļ u.tml.), informē mācību priekšmetu skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts. Izvērtē skolēna saziņas iespējas ar skolotāju, mēģinot atrast tam piemērotāko risinājumu.
Plāno katrā stundā kādu mācību uzdevumu (sadaļā mājasdarbi), pēc kura izpildes un iesniegšanas skolotājs pārliecinās, ka skolēns ir piedalījies stundā un līdzdarbojies. Ja skolotājs no skolēna nesaņem uzdoto mājasdarbu norādītajā termiņā, tad stundā parādās kavējums “n”. Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās. Nodrošina, ka skolēns ir gatavs piedalīties mācību procesā un veikt norādītos mācību uzdevumus. Informē , ja nepieciešams kāds sociālā atbalsta veids.
Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā. Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdot jautājumus. Seko līdzi ierakstiem e-klasē .
Klases audzinātājs informē sociālo pedagogu  par  skolēna kavējumiem, par neiesaistīšanos mācību procesā u.tml. Sociālais pedagogs risina ilgstošu skolēnu kavējumu jautājumus, sazinās ar skolēnu un viņa vecākiem. Atceries, ka attālināta mācību darba laikā pirmais, kam tu vari lūgt palīdzību, ir skolotājs vai tavi vecāki! Līdz kārtējās dienas informē klases audzinātāju par skolēna slimību u.c. kavējuma iemesliem, kuru dēļ skolēns nevar piedalīties mācību stundā.