Dokumentācija

Tukuma 3. pamatskolas nolikums

Tukuma 3. pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Tukuma 3. pamatskolas attīstības plāns

Tukuma 3. pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (izglītojamiem)

Tukuma 3. pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupu Iekšējās kārtības noteikumi

Tukuma 3. pamatskolas bibliotēkas lietošanas kārtība

Tukuma 3. pamatskolas bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība

Tukuma 3. pamatskolas padomes reglaments

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Tukuma 3. pamatskolā

Par drošību ekskursijās un pārgājienos

Par drošību Tukuma 3. pamatskolas organizētajos pasākumos

Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās

Ugunsdrošības noteikumi izglītojamiem

Elektrodrošības noteikumi izglītojamiem

Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā skola informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu

Noteikumi par rīcības plānu, ja Tukuma 3. pamatskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas